Skundų nagrinėjimo tvarka

Jei manote, kad UADBB „RDD“  pažeidė Jūsų teises ar teisėtus interesus, galite raštu kreiptis į draudimo brokerių bendrovę ir pateikti skundą.

Skundų Nagrinėjimo Tvarka taikoma Skundams dėl Įmonės teikiamų paslaugų ir (arba) su Įmone sudarytų sutarčių, kiek tai susiję su Įmonės vykdoma Draudimo tarpininkavimo veikla. Tvarka nėra taikoma kitiems Klientų Įmonei pareikštiems reikalavimams, ieškiniams, prašymams vykdyti sutarčių sąlygas ar pateikti informaciją, išaiškinimus.  Su visa Skundų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti čia.

Skundas turi būti pateikiamas raštu bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:

  • pateikiant jį atvykus į Įmonės pagrindinę buveinę ar bet kurį Įmonės teritorinį padalinį;
  • siunčiant registruotu paštu (kurjerio pagalba ar kt.) Įmonės pagrindinės buveinės ar bet kurio kito Įmonės teritorinio padalinio adresu;
  • siunčiant el. pašto adresu info@rdd.lt .

UADBB „RDD“ centrinės būstinės ir padalinių adresus bei kontaktus galite rasti čia.

Rekomenduojame rašant skundą naudoti Įmonės sukurtą formą, kurią galite rasti čia.

Skundų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas

  • UADBB „RDD “ imsis visų įmanomų priemonių, kad Skundas būtų kuo operatyviau ir išsamiau išnagrinėtas. Įmonė, nagrinėdama Skundus, vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo operatyvumo ir kitais principais, įtvirtintais Taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  • Užregistravus Skundą nustatyta tvarka jis išnagrinėjamas ir  Atsakymas raštu Pareiškėjui pateikiamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Skundo gavimo dienos. Jeigu Skundas negali būti išnagrinėtas per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Skundus nagrinėjantis asmuo privalo apie tai pranešti Skundą pateikusiam asmeniui, nurodyti vėlavimo pateikti Atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada Skundas bus išnagrinėtas ir Pareiškėjui pateiktas Atsakymas.
  • Esant poreikiui, UADBB „RDD“ turi teisę prašyti Pareiškėją per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos, pateikti papildomą informaciją ir/ar dokumentus, galinčius turėti įtakos teisingam Skundo išnagrinėjimui.
  • Įmonei pateikto Skundo atžvilgiu gali priimti vieną iš šių sprendimų:

skundą atmesti;

skunde pareikštus reikalavimus tenkinti iš dalies;

skunde pareikštus reikalavimus tenkinti visiškai.

  • Skundas laikomas baigtu nagrinėti, kai dėl jame iškeltų klausimų priimamas sprendimas ir Pareiškėjui išsiunčiamas Atsakymas raštu.
  • Jeigu Skundas netenkinamas arba tenkinamas tik iš dalies, Įmonė Atsakyme turi nurodyti atsisakymo tenkinti Skundą motyvus, nurodyti kitas Kliento interesų gynimo priemones.
  • Jei Klientas nėra patenkintas UADBB “RDD” jam pateiktu atsakymu jis gali savo teises ginti pateikdamas ieškinį teismui arba kreipiantis į Lietuvos banką. Daugiau informacijos apie skundo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką Lietuvos bankui galite rasti Lietuvos banko internetinėje svetainėje.

Anoniminiai skundai nepriimami ir nenagrinėjami.

air max pas cherhogan outletmoncler outletmoncler outlet onlinepiumini moncler outletmoncler outletwoolrich outletwoolrich outletnike tn pas chernike tn pas chernike tn pas chernike tn pas chertn pas chernike tn pas cherair jordan pas chergiuseppe zanotti pas chergiuseppe zanotti pas chergiuseppe zanotti pas cherbarbour paris pas cherbarbour paris pas cherdoudoune moncler pas cherair max pas cherair max pas cherair max pas cherair max pas chermichael kors outletmichael kors outlet uk